Hakk?m?zda

Ki?iler ve kurumlar olduklar? yerden hayal ettikleri, hedefledikleri yere varabilmek için de?i?ir ve dönü?ürler.

Biz bu sürece destek veren, yard?m eden, h?zland?ran dönü?türücüleriz.

Bireyin ya da kurumun dönü?ümü, içselle?tirmesinden yani iç dünyas?ndan geçer.

Bu yüzden biz sadece zihne de?il, zihin – kalp – ruh – beden bütünlü?üne hizmet edecek ve hizmeti alan ki?ide bu bütünlü?ü tetikleyecek tarzda ve içerikte hizmet sunuyoruz.

Di?er e?itim ya da koçluk hizmeti sunan ?irketlerden fark?m?z, ‘dönü?türücü’ misyonumuz ile izledi?imiz yakla??m.

Atölye çal??malar?, bireysel ve tak?m koçluklar?yla…

Biz e?itim vermiyoruz, bizler e?itmen de?iliz.

Biz, ara?t?rma verilerine göre yeti?kin geli?iminde en etkili role sahip olan, deneyime odakl? atölye çal??malar? yürütüyoruz.

‘Anlat?rsan unuturum, ö?retirsen hat?rlar?m, dahil edersen ö?renirim’ Xun-zi Zihin-Kalp-Ruh-Beden bütünselli?inin kimliklerle de?il, ki?iliklerle deneyimlenmesine odaklan?yoruz.

Development0%
Design0%
Strategy0%
Development0%
Design0%
Strategy0%

Koçlar?m?z

?stanbul

Zeki Eser

Ankara

Günsu Alba?, ACC, ACPC

?stanbul

Özge Uyar

?zmir

Mehmet Alt?oklar, ACC, ATC

?stanbul

?afak Aktosun Y?lmaz

Antalya

Selin Bilgiç Akal?n

?stanbul

Dönü?üm Programlar?m?z

De?i?im Koçlu?u

Geçi? dönemlerinde ki?inin kendine güvenini art?ran, onu cesaretlendiren ve olas? zorluklar? önceden belirleyip tedbir almas?n? te?vik eden ve yeni döneminde mutlu ve huzurlu olmas?n?n yollar?n? bulduran bir süreçtir.

Y?ld?z Koçlu?u

Y?ld?z koçlu?u, ?öhretin a??rl??? ve sorumlulu?undan kaynaklanan ve hayranlar?n?n sevdi?i kimlikler ve gerçek ki?ilik aras?ndaki gerilimle ba? etmek konusunda ünlü ki?ilere verilen koçluktur.

Giri?imcilik Koçlu?u

Yeni fikri hayata geçirmek için kendine güvenini art?ran, onu cesaretlendiren, yeni giri?imlerinde güçlü yönlerini kullanabilmeyi, yeni aç?l?ma uyumda maksimum performans? hedefleyen koçluk hizmetidir.

Medikal Koçluk

Medikal bir krizle kar?? kar??ya kalan ki?ilerin kendileri ve/veya yak?nlar?na verilen Medikal koçluk, ki?inin tekrar hayat?n?n kontrolünü eline almas? ve iyile?me sürecini yönetmesi esas?na dayan?r.

Kariyer Koçlu?u

?? hayat?nda potansiyelini maksimum düzeyde kullan?labilmeyi, performans?n? artt?rmay?, yeni bir aç?l?ma gitmeyi ya da kendi i?lerini kurmay? hedefleyen bireylere yönelik koçluk hizmetidir.

Ya?am Koçlu?u

Daha verimli, daha mutlu, daha dengeli ya?amak, var olan potansiyelini ortaya ç?karmak, kendisini geli?tirmek, de?i?mek, hayattan doyum almak isteyen bireyleri amaçlar?n? ve arzular?n? gerçekle?tirmeye te?vik eden koçluk hizmetidir.

Liderlik Koçlu?u

Kurum çal??anlar?na i? hayatlar?nda ö?renme, performans veya doyum konular?nda arzulad?klar? sonuçlara ula?malar?nda; ö?rendiklerini etkili bir ?ekilde i? hayat?na uygulamalar?nda destek olan koçluk hizmetidir.

Kad?na Özel Koçluk

Kalp-Zihin-Ruh-Beden bütünlü?ünde dü?ünme, hissetme, ke?if ve yenilenme deneyimi sa?layan, kad?nlara özel bir içsel liderlik geli?imi koçlu?udur.

Ki?isel Geli?im Koçlu?u

Ki?isel Geli?im Koçlu?u, geli?imi hedefleyen bireylere, potansiyellerini ortaya ç?karma, becerilerini peki?tirme, performanslar?n? artt?rma, amaçlar?n? gerçekle?tirme yolunda destek sa?lar.

Tak?m Koçlu?u

Kurumlar?n vizyon, misyon, de?er ve hedeflerini saptamalar?nda, koçluk yakla??m? ile, tak?mlar? bir hedefe do?ru motivasyonla harekete geçirme ve o hedefe ula?malar?n? sa?lamak amac? ile verilen koçluk hizmetidir.

Yönetici Koçlu?u

Yönetim kademesinde olanlara, i? hayatlar?nda ö?renme, performans veya doyum konular?nda arzulad?klar? sonuçlara ula?malar?nda; liderlik, yöneticilik, ileti?im gibi konularda becerilerini geli?tirmelerinde destek olan koçluk hizmetidir.

Ö?renci Koçlu?u

Ö?rencilere, potansiyellerini ortaya ç?karma, becerilerini peki?tirme, yeni beceriler kazanma, performanslar?n? artt?rma, amaçlar?n? gerçekle?tirme yolunda destek sa?layan koçluk hizmetidir.

Check out our latest work

Our company provides much needed diagnoses and treatments

980

Satisfied Customers Worldwide

7000

Weekly Downloads

In Store

15

New Clients Added

Daily

450

Satisfied Customers Worldwide

What our clients say

Our company provides much needed diagnoses and treatments

Contact Us

Our company provides much needed diagnoses

[contact-form-7 404 "Not Found"]