Ne ?çin Var?z?

Ki?iler ve kurumlar olduklar? yerden hayal ettikleri, hedefledikleri yere varabilmek için de?i?ir ve dönü?ürler.

Biz bu sürece destek veren, yard?m eden, h?zland?ran dönü?türücüleriz.

Fark?m?z, ‘dönü?türücü’ misyonumuz ile izledi?imiz inovatif yakla??m:

Bizler e?itim vermiyoruz, tipik e?itmenler de?iliz.

Dönü?ümü, deneyimsel atölye çal??malar?, bireysel ve tak?m koçluklar?yla destekleyen kolayla?t?r?c?lar?z.

Dönü?ümü içselle?tirmek üzere Zihin-Kalp-Ruh-Beden bütünselli?ine ve kimliklere ünvanlara de?il, ki?ilerin özüne odaklan?yoruz.

“Anlat?rsan unuturum, gösterirsen hat?rlar?m, dahil edersen ö?renirim.”

Çin Atasözü

Ne Sunuyoruz?

Koçluk Alanlar?m?z

Verilen E?itim (Gün)

1307

Dokundu?umuz Ki?i Say?s?

8067

Birebir Koçluk (Saat)

4129

Çal???lan Kurum Say?s?

162

Bize Ula??n

Maslak Mah. Ahi Evran Cad.
No: 6 Kat: 8 Ofis No:818
34398 Sar?yer- ?stanbul

Soru ve dü?üncelerinizi payla?mak için lüfen a?a??daki formu doldurarak bizimle ileti?ime geçin.