Koçluk Alanlar?

Kariyer Koçlu?u

Ki?isel Geli?im Koçlu?u

Ö?renci Koçlu?u

?ehir

?stanbul

Nilüfer Birdal

Profesyonel Koç

Koçluk e?itimini ICF akredite Adler International’dan alan Nilüfer Birdal, kariyer koçlu?u, ki?isel geli?im koçlu?u ve ö?renci koçlu?u alanlar?nda bireylere hizmet vermektedir. Coachzone markas? alt?nda verdi?i profesyonel koçluk hizmetinin yan? s?ra; Yönetim ve ?nsan Kaynaklar? alan?nda dan??manl?klar vermektedir.

 

1990 y?l?nda Almanya Frankfurt Simens’te ?? Planlama Uzman? olarak i? hayat?na ba?layan Nilüfer, daha sonra yurda dönerek AEG ET?’de Üretim Planlama bölümünde i? geli?tirme ekibini kurmu? ve yönetmi?tir. SAP Yaz?l?m?n?n Türkiye’ye gelmesiyle birlikte, SAP Türkiye ?irketinde yaz?l?m dan??man? olarak çal??maya ba?lam??t?r. Ayn? ?irket bünyesinde ddan??manl?k yöneticisi olarak çok say?da SAP projesine liderlik etmi?tir. Yaz?l?m ve i? projeleri gibi alanlarda bilgi ve tecrübe edindikten sonra, kendi dan??manl?k ?irketi ICC Dan??manl?k’? kurarak Türkiye’nin yan? s?ra Avrupa ve Amerika’da dan??manl?k hizmetleri verecek ?ekilde dan??manl?k ?irketini büyütmü?tür. 2005 y?l?nda bir otomotiv yan sanayi ?irketi olan Delphi’ye girerek s?ras?yla IT, Sat?nalma ve ?nsan Kaynaklar? Direktörlü?ü görevlerini üstlenmi?, yönetim kurulu üyeli?i yapm??t?r. 2014 y?l?nda Vaillant Group ?irketine geçerek ?nsan Kaynaklar? ve ?dari ??ler Direktörlü?ü görevini, ?cra Kurulu üyeli?iyle birlikte  yürütmü?tür. Birçok ?irket ve sektörde, çok say?da süreç ve yap?sal geli?tirme görevlerini icra ettikten sonra, dan??manl?k ve koçluk faaliyetleriyle i? hayat?nda yepyeni bir sayfa açm??t?r. Böylece kurumlardaki i? ve insan yönetimi tecrübesini dan??manl?k ve koçluk alanlar?na ta??yabilmektedir.

 

Avusturya K?z Lisesi ve ?stanbul Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisli?i Bölümü’nden mezun olan Nilüfer, çok iyi derecede Almanca ve I?ngilizce bilmektedir. Farkl? kültürlere büyük ilgisi olan Nilüfer, bir toplulu?a fayda sa?layan, çe?itlili?i destekleyen çözümler üretmenin yan? s?ra, bireylerin fark?ndal???na destek olma, onlara ki?isel geli?imlerine e?lik etmekten büyük keyif almaktad?r. K?z?n?n ‘her yeni ya??nda yeni bir ülke’ ke?fetmesi plan?na uygun birlikte yapt?klar? seyahatlerden; hobileri olan heykel, foto?raf ve yazma tutkusuna zaman ay?rmaktan büyük mutluluk duymaktad?r. ?nsan Kaynaklar? ve Yönetim konular?nda makaleler yazmaya; “Kurumsaldan Mezun” Instagram sayfas?nda ‘Kurumsaldan sonra da hayat var’ ba?l??? alt?nda ?ahsi ya?am tecrübesini ilgilenenlerle payla?maktad?r.