Koçluk Alanlar?

De?i?im Koçlu?u

Giri?imcilik Koçlu?u

Kariyer Koçlu?u

Ki?isel Geli?im Koçlu?u

Liderlik Koçlu?u

Y?ld?z Koçlu?u

Yönetici Koçlu?u

Ö?renci Koçlu?u

Ya?am Koçlu?u

Medikal Koçluk

Koçluk Okullar?

Adler International Central Europe (Professional Coaching)

?ehir

?stanbul

Mehmet Alt?oklar, ACC, ACPC

Profesyonel Koç

Mehmet Alt?oklar Adler International Learning Koçluk Okulu ve Practicum mezunu, ACPC (Adler Certified Professional Coach) ünvanl? ve ICF (Uluslararas? Koçluk Federasyonu) taraf?ndan verilen PCC (Professional Certified Coach) sertifikal?, ICF ve EMCC aktif üyesi bir profesyonel koçtur.

 

Alt?oklar’?n dan??anlar? kurumsal yöneticiler, profesyoneller, kariyer seçimi, de?i?ikli?i veya giri?imcilik arifesindeki bireyler, gerçek karakterleri ve üstlendikleri rollere ait karakterler aras?nda bocalayan aktörler ve ya?amlar?nda amaç, anlam ve doyum arayan ki?ilerdir. Alt?oklar’?n koçluk mottosu kendi koçluk modelini yans?tmaktad?r: “Kendi hikayenizin / hayat?n?z?n kahraman? olun”.

 

Alt?oklar, e?itim ve koçluk kariyerini, çokça öncesindeki kurumsal yöneticilik, giri?imcilik ve profesyonel spor kariyerlerindeki deneyimlerle beslemek ve zenginle?tirmektedir. 16 y?l? medya, sinema, televizyon ve otomotiv yan sanayi sektörlerinde olmak üzere toplam 25 y?ll?k i? hayat?nda üst düzey (CEO) yöneticilikten giri?imcili?e farkl? pozisyonlarda ve yap?lardaki liderli?i s?ras?nda pek çok ba?ar?ya imza atm??t?r. Cineplex Odeon ve AFM sinemalar?, CEO oldu?u dönemde Türkiye’de sektörünün öncüsü olmu?, AFM sinemalar? ?MKB’de halka arz edilmi?tir. 2005’de kendi yap?m ?irketini kuran Alt?oklar, 5 adet uzun metraj filmi, 900 bölüm üzerinde dizi film yap?m? gerçekle?tirmi?tir. F?YAB (Film Yap?mc?lar? Meslek Birli?i), TFA (Türkiye Film Akademisi) gibi örgütlerde ba?kan yard?mc?l??? yapm??t?r. Mühendis olarak i?e ba?lad???, MRP sistemleri yerle?tirdi?i Plasta?’da k?sa bir dönem Genel Müdürlük görevini yürüten Alt?oklar, tak?m oyunculu?u ve liderli?ini i? ya?am?ndan önce ilk olarak profesyonel spor kariyerinde deneyimledi. Galatasaray Spor Kulübü Basketbol alt yap?s?nda yeti?en Alt?oklar, 1985 ve 1986 y?llar?nda iki y?l üst üste ?ampiyon olan ve ilk Cumhurba?kanl??? kupas?n? kazanan Galatasaray Basketbol A tak?m?n?n 2. Kaptanl???n? yapm??, Y?ld?zlar ve Gençlerde 10 kez milli formay? giymi?tir.

 

Mehmet Alt?oklar, Galatasaray Lisesi, ?TÜ BilgisayarMühendisli?i ve Koç Üniversitesi Executive MBA mezunudur. Çok iyi derecede ?ngilizce ve Frans?zca ile temel seviyede ?spanyolca konu?an Alt?oklar, bo? zamanlar?nda ke?if, yarat?c?l?k, yazarl?k, merkezde olma, özgürlük de?erlerini seyahat, sinema, okumak/yazmak, spor, Tai Chi ile de?erlendirmektedir.

 

Alt?oklar’?n koçluk ile ilgili ald??? e?itimler ve yapt??? çal??malar a?a??dad?r:

 

E?itimler:

 • Adler International Learning temel koçluk e?itiminden sonra (15 gün / 3 ay, 96 saat) ileri derece koçluk e?itimi olan Adler Practicum e?itimi (9 ay).
 • Medical Coaching Institute’a ait Medikal Koçluk e?itimi; ya?am?nda ciddi sa?l?k sorunu ya?ayanlara, bir krizle kar??la?anlara ve yak?nlar?na süreci yönetmeleri ve güç kazanmalar?na yönelik koçluk. (67.5 saat)
 • CTI Koçluk Okulu-Alchemy; e?itim tasarlama ve fasilitasyon e?itimi (16 saat)
 • EMCC-Transaksiyonel Analiz: Pozitif psikolojinin temelini olu?turan Eric Berne’in geli?tirdi?i ve koçlukta çokça yararlan?lan psikoloji ak?m? (32 saat)
 • EMCC-Koçlukta Süpervizyon – Prof. Peter Hawkins; Koçlara süpervizyon ve mentorluk hizmeti verebilme yetkinli?i. (24 saat)
 • Erickson Koçluk Okulu-Bütünsel Spiral Dinamikler; Bireylerin kendilerinin ve organizasyonlar?n?n evrimsel harita içinde nerede olduklar? ve bu döngülerin dinamikleri. Bu metod, özellikle de?i?im, geli?im, dönü?üm koçlu?unu zenginle?tiren araçlar bar?nd?rmaktad?r. (24 saat)
 • As Leader kurumuna ait Leadership Journey Program? E?itimcinin E?itimi; Kadim K?z?lderili bilgeli?i ile günümüz liderlik teori ve pratiklerini harmanlam??, üst düzey yöneticiler için liderlik e?itimi (32 saat).
 • Council Guide training-Kadim K?z?lderili bilgeli?i liderlik program? (24 ay)

 

Çal??malar:

 • 500+saat Koçluk/Mentor koçluk deneyimi
 • Kurumsal Referanslara Örnekler: Y?ld?z Holding, Pfizer, OPET, Betek Filli Boya, Eldor, Y?ld?z Kal?p, Estelsan, Mondi, Unilever, Philip Morris, LC Waikiki, Arçelik, ?? Bankas?, OGAD (Otizm Güçlü Aile Derne?i), Dreamstalk, Nicole Restaurantlar?, Kraft Oyunculuk okulu, Shift Strateji ve Dan??manl?k, Vefa Grubu, ÇYDD (Ça?da? Ya?am? Destekleme Derne?i), ÖRAV (Ö?retmen Akademisi Vakf?)
 • Konular: Leadership Journey, Harita Liderlik, ?lham Veren Liderlik, Kat?l?mc? Liderlere Bireysel / Grup Koçlu?u, Yönetim Becerileri, Mü?teri Odakl? Yakla??m, Sosyal Stiller, Mentor Koçluk, Medikal Koçluk E?itimi ve mezunlar?na yönelik mentorluk
 • Geli?tirdi?i Atölye Çal??malar?: Kendi Hayat?n?z?n Kahraman? Olun, Hikaye Anlat?m?
 • Uluslararas? Medikal koçluk e?itimlerinde ulusal ve uluslararas? yard?mc? fasilitasyon ve mentorluk. Merkezi ?srail’deolan MCI’?n (Medical Coaching Institute) Türkiye temsilcili?i.

 

Çal??malar:

 • 336 saat Koçluk/Mentor koçluk deneyimi
 • Kurumsal Referanslara Örnekler: Y?ld?z Holding, Betek Filli Boya, LC Waikiki, Arçelik, ?? Bankas?, OGAD (Otizm Güçlü Aile Derne?i), Dreamstalk, Nicole Restaurantlar?, Kraft Oyunculuk okulu, Shift Strateji ve Dan??manl?k, Vefa Grubu, ÇYDD (Ça?da? Ya?am? Destekleme Derne?i), ÖRAV (Ö?retmen Akademisi Vakf?)
 • Konular: Leadership Journey, Harita Liderlik, ?lham Veren Liderlik, Kat?l?mc? Liderlere Bireysel / Grup Koçlu?u, Yönetim Becerileri, Mü?teri Odakl? Yakla??m, Sosyal Stiller, Mentor Koçluk, Medikal Koçluk E?itimi ve mezunlar?na yönelik mentorluk
 • Geli?tirdi?i Atölye Çal??malar?: Kendi Hayat?n?z?n Kahraman? Olun, Hikaye Anlat?m?
 • Uluslararas? Medikal koçluk e?itimlerinde ulusal ve uluslararas? yard?mc? fasilitasyon ve mentorluk. Merkezi ?srail’de olan MCI’?n (Medical Coaching Institute) Türkiye temsilcili?i.