Medikal Koçluk

Medikal bir krizle kar?? kar??ya kalan ki?ilerin kendileri ve/veya yak?nlar?na verilen Medikal koçluk, ki?inin tekrar hayat?n?n kontrolünü eline almas? ve iyile?me sürecini yönetmesi esas?na dayan?r. Merkezi ?srail’de bulunan MCI (Medical Coaching Institute) taraf?ndan verilen e?itim ve lisans ile yap?labilmektedir.