Kurumlarda Dönü?üm

Kurumlar?n sürdürülebilirli?inin, topluma katk?da bulunmay? amaç edinmi?, hayal kuran, ilham veren “gerçek” liderlerde ve bütünselli?e, çe?itlili?e, di?i-eril dengesine önem veren “kat?l?mc?” yönetim yakla??mlar?nda yatt???na inan?yoruz.

 

??yerlerinde zihin kadar kalbe, beden kadar ruha yer olmal?.

 

Bunlar dengede olmad???nda, ne verilen kararlar, ne yap?lan seçimler ne de al?nan aksiyonlar gerçek ve kal?c? ba?ar?y? getirebilir.

 

Etkin liderlik gücü d?? etkenlerden de?il (ünvan, mevki, çevre, isim) iç güçlerden, özden al?r. ?nsanlar? korkuyla de?il sevgiyle ve ilhamla harekete geçirir.

 

Liderin zihni ve bedeni kadar kalbini ve ruhunu da i?e katmas?, bunun için de kalbi ve ruhuyla temasta olmas? önemlidir.

Nas?l yap?yoruz?

Atölye Çal??malar?:

 

Ara?t?rma verilerine göre, yeti?kin geli?iminde en etkili yöntem deneyimlemeye dayal? çal??malard?r. Biz de dönü?üm çözümlerimizde deneyimlemeye odaklanan atölye çal??malar? yürütüyoruz. Zihin-Kalp-Ruh-Beden bütünselli?inin kimliklerle de?il, ki?iliklerle deneyimlenmesine  odaklan?yoruz.

 

Grup  Koçluklar?:

 

Sadece fark?ndal?k kazanman?n dönü?üm için yeterli olmad???n? da biliyoruz. Kazan?mlar?n hayata geçirilmesi ile ilgili olarak da kat?l?mc?lar?m?z? grup koçluklar? ile destekliyoruz.

 

‘Planlar hemen s?k? çal??maya dönü?mezse, iyi niyet olarak kal?r.’ – P. Drucker

 

Her kat?l?mc? atölye çal??malar?ndan bireysel aksiyon plan? ile ayr?l?r. Atölye çal??malar?n?n ard?ndan 2-3 hafta sonra gerçekle?tirilen Grup Koçluklar?n?n amac?,  Atölye çal??malar?nda al?nanlar?n davran?? olarak hayata geçmesini desteklemek, deneyimleri payla?mak, grubun birbirinden ö?renmesini, ya?anm??l?klardan fark?ndal?klar? ç?palamas?n? sa?lamakt?r.

 

Birebir Koçluklar:

 

Amac? Program?n ba??ndaki birebir koçlukta, kat?l?mc?lar?n programdan beklentilerini ki?isel hedeflerini ve program sonunda bekledikleri net ç?kt?lar? almak, ikinci görü?mede, bir ara de?erlendirme yapmak ve program?n kat?l?mc? üzerinde yaratt??? etkiyi de?erlendirmek, de?i?im ile edindikleri deneyimleri ve gelece?e yönelik aksiyon planlar?n? almak, üçüncü ve son görü?mede, program?n ba?ta belirlenen hedeflerle ve ç?kt?larla de?erlendirmesini yapmak.

Kurumsal Dönü?üm Programlar?m?z

Çe?itlilik ve Kapsay?c?l?k

Yöneticileri, tak?mlar? ve organizasyonlar? herkesin kendini de?erli, i?in içinde hissetti?i ve potansiyelini tam olarak yans?tt??? ortamlar yaratma konusunda destekler.

Mars ve Venüs Dünyada Bulu?ursa

Hem ki?isel, hem de profesyonel hayatlar?nda kad?nlar?n ve erkeklerin birlikte daha ba?ar?l? olabilmeleri için, birbirlerini anlamalar?n?, de?er vermelerini ve birbirlerinin kültürlerine dahil olmalar?n? kolayla?t?r?r.

Bilinçd??? Önyarg?

Tüm farkl?l?klar? kültürün içine dahil edebilmek için bireysel ve organizasyona ait önyarg?lar üzerine çal???r.

Liderlik Orkestras?

Liderlik tak?m?n?n?n (yönetim ekibi) birbirleriyle ve kendi ekipleri ile daha uyumlu bir ?ekilde, daha olumlu bir yakla??mda ve daha verimli çal??mas?n? destekler. Tak?m koçlu?u prensip ve uygulamalar?na dayan?r.

Liderlikte Kad?n Eli

Sadece kad?nlara özel tasarlanm?? bu program, i? hayat?ndaki eril / di?il liderlik özelliklerini farkettirip, aralar?ndaki dengenin kurulmas?n? sa?lar.

Yeni Nesil Liderlik Becerileri

Ça??m?zda yeni nesil liderlik becerilerine gereksinim duyulmaktad?r. Ekiplerine daha yak?n olan, takdir eden, etkin geribildirim veren, kar??s?ndaki önemsedi?ini hissettiren liderlik becerilerinin geli?tirilmesini destekler.

Sürdürülebilir, pozitif liderlik kültürünü benimsemi? ?irketler için, liderlik becerilerinin geli?tirilmesine yönelik kapsaml? bir programd?r.

Program?n Amac?

 

  • Pozitif bak?? aç?s? ve ortak dil olu?turmak,
  • Güçlü yönler ve de?erler hakk?nda fark?ndal?k kazand?rmak,
  • Derin dinleme, güçlü sorular, geribildirim ve takdir becerilerini güçlendirmek,
  • Koçvari liderlik duru?unda deneyim kazand?rmak,
  • Liderlik vizyonunu netle?tirmek,
  • Liderlik vizyonuna ta??yacak eylem ve davran??lar? planlamak,
  • Arketip modellerini liderli?e uyarlamakt?r.

Programla ilgili ayr?nt?l? bilgi almak için

shutterstock_542934601-kare

Yönetici Koçlu?u

Yönetici Koçlu?u, yönetim kademesinde olanlara, i? hayatlar?nda ö?renme, performans veya doyum konular?nda arzulad?klar? sonuçlara ula?malar?nda; liderlik, yöneticilik, ileti?im gibi konularda becerilerini geli?tirmelerinde; etkili geri bildirim, ya?am dengesi, öncelik belirleme gibi temel yetkinlik konularda performanslar?n? artt?rmalar?nda destek olan koçluk hizmetidir.

Tak?m Koçlu?u

Kurumlar?n vizyon, misyon, de?er ve hedeflerini saptamalar?nda, koçluk yakla??m? ile, tak?mlar? bir hedefe do?ru motivasyonla harekete geçirme ve o hedefe ula?malar?n? sa?lamak, bu sanat? ö?retmek ve tak?m üyelerinin liderlik yeteneklerini geli?tirmek amac? ile verilen koçluk hizmetidir.

“Çocuk da Yapar?m Kariyer de” Koçlu?u

Kad?nlar, hayatlar?n?n en önemli dönüm noktalar?ndan biri olan do?um sürecinde fiziksel, duygusal, ruhsal de?i?imleri birarada ya?arlar. Hele de i? hayat?ndalar ise, bunlara bir de iç çeli?kiler, kendini suçlamalar, uyumda zorluklar vb. sorunlar eklenir. Do?um öncesi ve sonras? süreçleri, koçluk ile destekleyerek kolayla?t?rmak, hem kurumun hem de bireyin faydas?na sonuçlar? beraberinde getirmektedir.

Koçlu?un Rakamlarla Getirisi

Source: ICF Global Coaching Client Study was commissioned by the ICF but conducted independently by PricewaterhouseCoopers.

Verimlilik Art???

Profesyonel koçluk, potansiyeli ortaya ç?kart?r.

 

Performans Art???0%
?? Yönetimi0%
Zaman Yönetimi0%
Tak?m Etkinli?i0%

Pozitif Çal??anlar

Birey ve tak?mlar?n zorluklar?n üstesinden gelmek üzere özgüvenini art?r?r.

Özgüven Art???0%
?li?ki ve Ba? Art???0%
?leti?im Becerilerinde Art??0%
Ya?am Dengesi Kurabilme Yetkinli?inde Art??0%