Koçluk Alanlar?

De?i?im Koçlu?u

Kariyer Koçlu?u

Ki?isel Geli?im Koçlu?u

Liderlik Koçlu?u

Ö?renci Koçlu?u

Yönetici Koçlu?u

Ya?am Koçlu?u

Koçluk Okullar?

Adler International Central Europe (Professional Coaching),

Adler International Central Europe (Practicum)

?ehir

?stanbul

Günsu Alba?, ACC, ACPC

Profesyonel Koç

Günsu Alba?, deg?is?im, gelis?im ve liderlik konular?nda bireylere ve kurumlara bireysel koçluk, eg?itim ve dan?s?manl?k hizmetleri vermektedir. International Coach Federation (ICF) üyesi olup Associate Certified Coach (ACC) sertifikal? koçlar?ndand?r. Koçluk e?itimlerini dünyan?n önde gelen koçluk okulu Adler International’da tamamlam??t?r. Daha sonra yine Adler International’da ?leri Seviye Profesyonel Koçluk Akreditasyon e?itimi olan Practicum’u tamamlay?p ACPC (Adler Certified Professional Coach) ünvan?n? alm??t?r.

 

Transaksiyonel Analiz ve Points of You uygulamalar? ile koçluk becerilerini yo?uran çal??malar sürdürmekte, profesyonel koçluk ve e?itim alanlar?nda yenilikçi yakla??mlar uygulamaktad?r.

 

21 y?ll?k kurumsal kariyeri ve kendi bireysel geli?im yolculu?u boyunca edindi?i tecrübeleri, geli?mek, de?i?mek, de?erlerini ke?fetmek isteyen birey ve kurumlara yans?tmak üzere çal??malar yapmaktad?r. Bunlar, a??rl?kl? olarak Liderlik Geli?imi, De?i?im Yönetimi ve ?novasyon Yönetimi alanlar?nda yapt??? koçluk, e?itim ve mentorluk çal??malar?d?r.

 

Koc?luk ve eg?itmenlik tecru?besi o?zellikle u?retim, eg?itim, servis ve ins?aat sekto?rlerinin o?nde gelen s?irketlerinin farkl? kademelerindeki yo?neticileri ve yo?netici adaylar? ile yapt?g?? c?al?s?malar? kapsamaktad?r. Destek olmaktan gurur duydug?u sosyal sorumluluk projeleri aras?nda, farkl? sebeplerden dolay? is? hayat?na ara vermis kad?nlar?n yeniden is? hayat?na kazand?r?lmas?n? hedefleyen YenidenBiz u?yelerine verdig?i go?nu?llu? koc?luk hizmeti ile Coachzone’un yu?ru?ttu?g?u?, u?niversite o?g?rencilerinin hayal kurmalar?n? ve hayallerini gerc?ekles?tirme yo?nu?nde ad?m atmalar?n? amac?layan Dreamcoaching projeleri vard?r.

 

Avrupa Mentorluk ve Koc?luk Derneg?i (EMCC) u?yesi olan Gu?nsu, koc?luk ve mentorluk u?zerine Yeniden Biz ve Dreamcoaching’in yan?s?ra, C?YDD, OGAD, TEGV, TurkishWin gibi farkl? sosyal sorumluluk projelerinde go?rev almaktad?r.

 

Kariyerine 1993 y?l?nda, sektörüne yön veren Arçelik Ara?t?rma&Geli?tirme merkezinde Ara?t?rma Mühendisi olarak ba?layan Alba?, mühendislikten yöneticili?e uzanan önemli pozisyonlarda görev alm??t?r. Profesyonel kariyeri boyunca dünyada ilk uygulanan yeni teknolojilerin kalbinde çal??m??, bir çok patente ve yüksek teknoloji geli?tirme projelerine katk?da  bulunmu?, ayn? zamanda Ulusal ve Uluslararas? Ar-Ge te?vikleri ile desteklenen projelerde Inovasyon ekiplerine liderlik etmi?tir.

 

?stanbul Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisli?i bölümünden mezun olan Günsu Alba?, ?ngilizce bilmektedir. Evli ve 2 çocuk annesi olan Alba?, seyahat etmekten, ailesi ve dostlar?yla birlikte olmaktan, ö?renmek ve kendini geli?tirmekten keyif almaktad?r.