De?i?im Koçlu?u

Hayatlar?nda bir geçi? döneminde olan ki?iler bu hizmetten faydalanabilir. Bu geçi? dönemleri kariyer de?i?ikli?i, kariyeri b?rakma, i? hayat?na geri dönme, i? kurma, çocuk sahibi olma, evlenme, bo?anma, ta??nma, hamilelik vs. olabilir. Ki?iler bu süreçlerde hayatlar?nda yeni bir düzen ve denge kurma ve bu yeni döneme uyum sa?lama olabilir. De?i?im Koçlu?u bu tip geçi? dönemlerinde, ki?inin kendine güvenini art?ran, onu cesaretlendiren ve olas? zorluklar? önceden belirleyip tedbir almas?n? te?vik eden ve yeni döneminde mutlu ve huzurlu olmas?n?n yollar?n? bulduran bir süreçtir.