Koçluk Alanlar?

Liderlik Koçlu?u

Geri Bildirim

Etkili ?leti?im

Koçluk Becerileri

Koçluk Okullar?

Adler International Central Europe (Professional Coaching)

ICF (International Coach Federation)

?ehir

Antalya

Aytül Gürsoy, ATC

Profesyonel Koç

Aytül Gürsoy, ICF (International Coach Federation) akredite, Adler Central Europa mezunu ATC (Adler Training Coach) belgeli profesyonel koçtur. ICF Global ve ICF Türkiye üyesidir.

 

Kariyerine 1997 y?l?nda Garanti Bankas?’nda MT (Management Trainee) olarak ba?layan Aytül Gürsoy, 20 y?ll?k kurumsal ya?am?n?n son 9 y?l?nda Banka ?ube Yöneticisi olarak görev yapm??t?r. Kurumsal kariyeri süresince pozitif dönü?ümden ald??? hazz? ve pozitif dönü?ümün kendisinde yaratt??? içsel enerjinin gücünü fark etmi? ve bu fark?ndal?kla kariyerini koçluk mesle?i ve yeti?kinlere yönelik ki?isel geli?im e?itimleri alan?nda ilerlemeye yöneltmi?tir.

 

Kariyer yolculu?u ve kendi bireysel geli?im yolculu?u süresince edinmi? oldu?u deneyimlerini; ö?renmek, geli?mek ve dönü?mek üzere yolculuk yapmak isteyen ki?ilere koçluk ve kurumlara yönelik e?itim çal??malar?yla aktarmaktad?r. E?itim çal??malar?n? a??rl?kl? olarak Etkili ?leti?im, Geri Bildirim, Koçluk Becerileri ve Liderlik alanlar?nda sürdürmektedir.

 

Koçluk tecrübesi, kendini geli?tirmek, ya?am?n? daha etkin k?lmak isteyen bireyleri özellikle beyaz yakal? profesyonelleri kapsamaktad?r. Gürsoy, ayn? zamanda Peryön – Türkiye ?nsan Yönetimi Derne?i Akdeniz Temsilcili?i’nin üniversiteler ile yürütmekte oldu?u mentorluk projesinde aktif rol almakta ve i? ya?am?na haz?rlanan gençlere gönüllü mentor koçluk yapmaktad?r.

 

Pazarlama – ??letme Lisans e?itimi olan Aytül Gürsoy, 2 çocuk annesidir. En büyük tutkusu ö?renmek ve geli?mek olan Gürsoy, kendisine ait zaman?n? kitap okumak, spor ve yoga ile de?erlendirmektedir.