Coaching Services

Change Coaching

Career Coaching

Personal Development Coaching

Executive Coaching

Student Coaching

Coaching Academies

Adler International Central Europe (Professional Coaching)

City

Ankara

Zeki Eser

Professional Coach

Zeki Eser; de?i?im, kariyer ve ki?isel geli?im konular?nda bireylere ve kurumlara bireysel koçluk, e?itim ve dan??manl?k hizmetleri vermektedir. Adler International’dan koçluk e?itimini alm??, International Coach Federation (ICF) üyesi profesyonel koçtur.

 

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olduktan sonra çal??ma hayat?na 1989 y?l?nda Serbest Avukat olarak ba?lam??t?r. 4 y?l sürdürdü?ü Serbest Avukatl?k s?ras?nda daha çok, Ticaret Hukuku, Medeni Hukuk ve ?? Hukuku alanlar?nda çal??m??t?r.

 

1993 y?l?nda Arçelik’de ?nsan Kaynaklar? Uzman? olarak çal??maya ba?lam??t?r. Gerek Arçelik, gerekse Koç Holding bünyesinde birçok projede görev alm??, özellikle personelden insan kaynaklar?na geçi? sürecini ya?am??t?r.

 

Bunu takiben 1997 y?l?nda Lafarge grubuna geçmi?; önce ?nsan Kaynaklar? Direktörlü?ü, sonra da Lafarge Türkiye Çimento Grubu ?nsan Kaynaklar? Ba?kan Yard?mc?l??? görevini üstlenmi?, Lafarge’?n insan kaynaklar? ve yeniden yap?lanma konular?nda yurtiçi ve yurt d???nda çok say?da projenin sorumlulu?unu üstlenmi?tir.

 

2002’den bu yana insan kaynaklar? alan?nda farkl? sektör ve büyüklükteki kurum ve kurulu?lara e?itim ve dan??manl?k hizmetleri vermektedir.

 

Koçluk e?itimleri sonras?nda bilgi ve deneyimlerini koçluk ilkeleri ile birle?tirerek bireysel ve kurumsal mü?terilere de?i?im ve geli?im konular?nda profesyonel koç olarak hizmet vermektedir.

 

Deltakanat, motosiklet ve foto?rafç?l?k ilgi alanlar? olan Zeki Eser, evli ve iki çocuk babas?d?r.