Yönetici Koçlu?u

Yönetici Koçlu?u, yönetim kademesinde olanlara, i? hayatlar?nda ö?renme, performans veya doyum konular?nda arzulad?klar? sonuçlara ula?malar?nda; liderlik, yöneticilik, ileti?im gibi konularda becerilerini geli?tirmelerinde; etkili geri bildirim, ya?am dengesi, öncelik belirleme gibi temel yetkinlik konularda performanslar?n? artt?rmalar?nda destek olan koçluk hizmetidir.