Tak?m Koçlu?u

Kurumlar?n vizyon, misyon, de?er ve hedeflerini saptamalar?nda, koçluk yakla??m? ile, tak?mlar? bir hedefe do?ru motivasyonla harekete geçirme ve o hedefe ula?malar?n? sa?lamak, bu sanat? ö?retmek ve tak?m üyelerinin liderlik yeteneklerini geli?tirmek amac? ile verilen koçluk hizmetidir.