Coaching Services

Career Coaching

Personal Development Coaching

Student Coaching

Coaching Academies

Adler International Central Europe (Professional Coaching)

City

?zmir

Özge Uyar

Professional Coach

Andre Gide’ ?n ifadesiyle, “ K?y?y? gözden kaybetmeye cesaret edemeyen insan yeni okyanuslar ke?fedemezmi? ” diyerek ve inanarak, 18 y?ll?k kurumsal kariyerini sonland?rm?? ve bireylerin de?i?im yolculuklar?nda yanlar?nda yer alarak yaratt??? bireysel dokunu?un kendisini daha mutlu ve motive etti?ini fark etmi?, koçluk mesle?inde ilerlemeyi seçmi?tir.

 

9 Eylül Üniversitesi Çal??ma Ekonomisi ve Endüstriyel ?li?kiler bölümünden mezun olduktan sonra 1996 y?l?nda çal??ma hayat?na Arçelik’te ?nsan Kaynaklar?nda ba?lam?? ve insan, ili?kiler, ileti?im oda??nda kariyerine Opet ve Tüpra?’ ta yönetici pozisyonlar?nda devam etmi?tir.

 

Kariyerinin ilk 10 y?l?nda yönetici pozisyonunda olmay? hedefleyip ula?t?ktan sonra devam eden bölümünde asl?nda iyi dinleyen anlayan ve geli?tiren koç gibi yönetici / lider olman?n ne kadar önemli ve de?erli oldu?u konusunda fark?ndal?klar ya?am?? ve bu fark?ndal?klarla yoluna devam etmeyi seçmi?tir.

 

Uluslararas? Koçluk Federasyonu (ICF) onayl? ADLER temel koçluk e?itimlerini 2013 y?l?nda tamamlam?? ve kendini ke?fetmek, özünü fark etmek ve derinle?mek isteyen bireyler ve de?erlerini ke?fetmi?, kendi seçimleri do?rultusunda hayat?n? yönetebilen insan kayna?? ile hedeflerini hayata geçirmek isteyen kurumlar için kurumsal profesyonel koçluk yapmak, temel amaçlar?ndan birisidir.

 

A??rl?kl? olarak hayatlar?nda yeni bir döneme giren (terfi, i? de?i?ikli?i, kariyer de?i?ikli?i; ö?rencilikten i? hayat?na geçi? gibi) profesyoneller ve ö?rencilerle yöneticilik, liderlik ve kariyer koçlu?u çal??malar? yapmaktad?r. Ayn? zamanda koçluk deneyimini, sosyal sorumluluk hizmetiyle birle?tirmek amac?yla ICF ve Ça?da? Ya?am? Destekleme Derne?i ortak projelerinde ve De?i?im Liderleri Derne?i K?v?lc?mlar Projesi kapsam?nda gençlere geli?imlerinde profesyonel koç olarak destek olmaktad?r.

 

Kad?n olmak, özünü ve kendini ke?fetmek, sonras?nda ifade etmek, önce kendine sonras?nda içinde bulundu?u ve etkiledi?i ortamlara liderlik etmek, “Coming Into Your Own-CIYO (Öze Dönü?) programlar?na kat?l?mlar?ndan elde etti?i ve yayg?nla?t?rmay? amaçlad??? önemli kazan?mlardand?r.

 

Koçluk mesle?inin yan?nda, içindeki giri?imcilik potansiyelini, g?da sektöründe butik bir tuz markas? alt?nda hayata geçirmi?tir. Markaya, online sat?? sitesi, sosyal medya ve farkl? yeniliklerin yönetimi, konular?nda i? geli?tirme  dan??manl??? da yapmaktad?r.

 

Evli ve bir k?z? olan Özge’nin, bedenine kar?? sorumluluklar?n? yerine getirdi?ini hissettiren spor, pilates;  anda olup, bir o kadar her ?eyden uzakta ve kendinle oldu?unu hissettiren yelken ve renklerle, çizgilerle, f?rça dokunu?lar?yla mobil uygulamalarda  resimler yaratmak, ya?ant?s?n?n içinde hep var olan, enerji veren ve kendini ifade etti?i hobileri olmu?tur.