Liderlik Koçlu?u

Kurum çal??anlar?na i? hayatlar?nda ö?renme, performans veya doyum konular?nda arzulad?klar? sonuçlara ula?malar?nda; liderlik becerilerini geli?tirmelerinde; zaman yönetimi, etkili geri bildirim, ya?am dengesi, öncelik belirleme gibi konularda performanslar?n? artt?rmalar?nda ve ald?klar? kurumsal e?itimlerin sonras?nda ö?rendiklerini etkili bir ?ekilde i? hayat?na uygulamalar?nda destek olan koçluk hizmetidir.