Ki?isel Geli?im Koçlu?u

Ki?isel Geli?im Koçlu?u, geli?imi hedefleyen bireylere, potansiyellerini ortaya ç?karma, becerilerini peki?tirme, yeni beceriler kazanma, performanslar?n? artt?rma, amaçlar?n? gerçekle?tirme yolunda destek sa?lar.