Gönül Projelerimiz

Coachzone olarak gönülden destekledi?imiz projelerimizle gurur duyuyoruz.

 

Coachzone’un Dreams Talk ile birlikte yürüttüg?ü, üniversite ög?rencilerinin hayal kurmalar?n? ve hayallerini gerçekles?tirme yönünde ad?m atmalar?n? amaçlayan Dreamcoaching projesi ile gençlere dokunmak, is? hayat?na ara vermi? kad?nlar?n yeniden is? hayat?na kazand?r?lmas? için çal??an YenidenBiz üyelerine koçluk deste?i vermek, Türkiye ile aile, kültür ve profesyonel ba?lar? olan kad?nlar? bir araya getiren uluslararas? ileti?im a?? olan TurkishWin’de çözüm orta?? olmak ve OGAD ile Otizimli çocuklar?n ailelerine, ÖRAV ile gelece?in büyüklerini yeti?tiren de?erli ö?retmenlerimize, ÇYDD ile gençlerimiz, üniversite ö?rencilerine, BinYaprak ile çal??an kad?nlar karde?lik çemberine, e?itim alan?nda de?erli projeler yapan TEGV yöneticilerine, kad?nlar?n potansiyeline de?er veren ve topluma kazand?r?lmas?na çal??an DLD ekibine koçluk deste?i vermek bizim için tarifi olmayan bir mutluluk.

 

Bu desteklerin dalga etkisiyle yay?lmas? ise en büyük hayalimiz!

dreamcoaching
dld
turkish win
bin-yaprak
yeniden biz