Koçluk Alanlar?

Liderlik Koçlu?u

Tak?m Koçlu?u

Yönetici Koçlu?u

Kad?na Özel Koçluk

De?i?im Koçlu?u

Koçluk Okullar?

Adler International Learning (Professional Coaching),
Adler International Learning (Practicum),
CRR Global (Organization and Relationship Systems Coaching),
Posi-TRAK Coaching

?ehir

?stanbul

Burcu Yalman, PCC, ACPC

Kurucu

Burcu Yalman deg?is?im, gelis?im ve liderlik konular?nda bireylere ve kurumlara bireysel koçluk, tak?m koçlug?u, eg?itim ve dan?s?manl?k hizmetleri vermektedir. International Coach Federation (ICF) taraf?ndan Professional Certified Coach (PCC) sertifikal?, 2300 saati as?k?n koçluk seans? olan Burcu Yalman, profesyonel koçluk ve tak?m koçlug?u eg?itiminlerini Adler International’dan, ilis?ki sistemleri koçlug?u eg?itimini ise Organisation and Relationship Systems Coaching (ORSC)‘tan alm?s?t?r. Adler Learning CE’nin eg?itmen ve koç ekibinde yer alan Yalman, son 6 y?ld?r giris?imleri Beyond Coaching ve Coachzone markalar? alt?nda profesyonel koçluk ve eg?itmenlik hizmetlerine devam etmekte, ayn? zamanda Frans?z Pluribus s?irketinin Türkiye temsilcisi olarak kurumlarda çes?itlilik ve kat?l?mc? liderlik yaklas??m? (diversity & inclusion) konular?nda çal?s?malar yapmaktad?r.

 

Hayat?nda bir kad?n?n geçirebileceg?i pek çok farkl? evreyi (profesyonel yöneticilik, full-time annelik, giris?imcilik, kariyer deg?is?iklig?i, cog?rafya deg?is?iklig?i) yas?ayan Yalman, bu deneyimleri ?s??g??nda bir sosyal misyon bilinci ile “Kad?n ve Liderlik” ve “I?s?te Es?itlik” alanlar?nda çal?s?malar yapmaktad?r. ABD’li Ashland Institute’un 20 y?la yak?n bir süredir verdig?i kad?na yönelik kis?isel liderlik program? “Coming Into Your Own”u (“Öze Dönüs?”) Türkiye fakülte lideri olarak liderlik konusunda kad?n yöneticilerini gelis?tirmek isteyen kurumlarla ve kendilerini gerçekles?tirmeyi arzulayan çes?itli profillerdeki kad?nlarla bulus?turmaktad?r.

 

Kariyerine 1995 y?l?nda Dünya Bankas?’nda (Washington DC) özelles?tirme ve özel sektör gelis?tirme uzman? olarak bas?layan Yalman, 15 y?ll?k kurumsal finansman ve yat?r?m bankac?l?g?? kariyeri boyunca birçok yerli ve çokuluslu finans kurulus?unun yurtiçi ve yurtd?s?? operasyonlar?nda yöneticilik yapm?s?, kurucusu oldug?u Fora Kurumsal Finans Dan?s?manl?k firmas? çat?s? alt?nda KOBI?’lere is? gelis?tirme, yat?r?m ve finansman alanlar?nda dan?s?manl?k hizmeti vermis?tir. Çal?s?ma hayat? boyunca Türkiye, ABD, Pakistan, Sri Lanka, Ürdün, M?s?r, Romanya, Bulgaristan, Macaristan ve Kazakistan gibi çes?itli ülkelerde k?sa ve uzun vadeli kurumsal finansman ve is?/strateji dan?s?manl?g?? projelerinde görev alm?s?t?r. Yalman’?n yönetici ve liderlik koçluk hizmetleri, s?irketlerde yönetim ve icra kurullar?na (yönetim kurulu bas?kan?, üyeleri, CEO, genel müdür, GMY ve direktör) yönelik olmakla birlikte ag??rl?kl? olarak s?u sektörlerde faaliyet gösteren kurumlar? içermektedir: banka, finans, telekomünikasyon, medya, FMCG, dayan?kl? tüketim ürünleri, g?da, holding, otomotiv, turizm gibi çes?itli hizmet ve üretim sektörlerinden yerli / yabanc? kurumlar.

 

Bog?aziçi Üniversitesi I?s?letme Bölümü’nden mezun olduktan sonra is?letme yüksek lisans derecesini (MBA) George Washington Üniversitesi’nde tamamlayan Burcu Yalman, I?ngilizce ve Frans?zca bilmektedir. I?ki çocuk annesi olan Yalman, özgürlük ve kes?if deg?erlerini dog?ada kos?u, seyahat, yelken ile yoga/meditasyon ve kitap okumayla yas?atmaktad?r.